ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Török Anna photography (Török Anna egyéni vállalkozó) ezúton tájékoztatja ügyfeleit, szerződő feleit és az ügyfelei által megrendelt rendezvényeken résztvevőket az általa végzett
fotózásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

Jelen adatvédelmi tájékoztató hatályos szövege elérhető a Török Anna photography webcímen.

Fogalmak:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„Ügyfél”: azon természetes vagy magán személy, aki Török Anna egyéni vállalkozóval fotózási szerződést köt.

„Rendezvény”: minden olyan rendezvény, amelyen a fotózási szerződés alapján Török Anna egyéni vállalkozó fotózási tevékenységet végez és a részt vevőkről fényképfelvételt készít.

1. Az Adatkezelő

Az adatok kezelője Török Anna egyéni vállalkozó (Török Anna photography, székhely:2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 18.Adószám:69503702-1-33, a továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetőségei:
adatkezelési kérdésekben történő kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: annatorok94@gmail.com Telefonszám:06202440476

2. A kezelt adatok

Az Adatkezelővel kötött fotózási szerződés aláírásával az Ügyfél elfogadja jelen Adatvédelmi Tájékoztatót és kijelenti, hogy annak rendelkezésit megismerte.
A fotózási szerződés aláírásával Ügyfél kifejezetten, önkéntes alapon, írásban hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő róla fotókat, fénykép-felvételeket készítsen akár egyénileg, akár tömeges formában, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az elkészült fotókat saját honlapján, nyomtatott kiadványaiban, reklámjaiban, online felületeken (közösségi média- Facebook oldal, Instagram, weboldal, Pinterest) az általa, megrendelő megrendelésére készített fotókat reklámcéllal, referenciaként, felhasználni, kivéve, ha ezt Megrendelő a fotózás megkezdése előtt írásban kifejezetten megtiltja.

Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a fotózási szerződés az akár az Ügyfél által akár más által szervezett rendezvényre vonatkozik és e körben nem csak az Ügyfélről, de a Rendezvény bármely résztvevőjéről készül a szerződés alapján akár tömeges akár egyéni fénykép felvétel, akkor Ügyfél köteles minden esetben jelen adatvédelmi
tájékoztatóban foglaltakról a Rendezvény valamennyi résztevőjét előzetesen tájékoztatni és a szükséges hozzájárulásokat biztosítani. A Rendezvény résztvevői vonatkozásában valamennyi vonatkozó akár hazai akár EU jogszabályban rögzített adatvédelmi előírás, tájékoztatás és különösen a hozzájárulás biztosítása kizárólag az Ügyfél felelőssége. Amennyiben a Rendezvény bármely résztvevője igényt érvényesít az Adatkezelővel szemben vagy bármely résztvevőt ért adatvédelmi sérelem miatt Adatkezelőt kár éri, akkor azt köteles Ügyfél megtéríteni.
A fényképfelvételek, mint személyes adatok kezelésének és feltűntetésének jogalapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyfél, mint érintett hozzájárulása a jelen tájékoztatóban rögzített célból történő adatkezeléshez.

Az Ügyféllel kötött szerződés aláírásakor Ügyfél az alábbi személyes adatait adja meg Adatkezelő részére:
Név:
Lakcím
Személyi igazolvány szám
telefonszám
e-mail cím
Fenti személyes adatokat Adatkezelő bizalmasan kezeli, mely adatkezelés jogalapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 6 cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

3. Az adatkezelés célja

Az Ügyfélről, illetve a Rendezvények résztevőiről készült felvételek, mint személyes adatok
kezelésének a célja, hogy egyrészt adatkezelő a szerződés teljesítéseként a felvételeket a megrendelője felé továbbítani tudja, másrészt, hogy a fotókat referenciaként, reklámként, promóciós céllal felhasználja.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő az Ügyfél szerződésben megadott személyes adatait saját két külön merevlemezén tárolja, melyeket 1 év után töröl. Az Ügyfélről illetve a Rendezvény egyéb résztvevőiről készült fényképek közül a nyers változatokat 1 év után a szerkesztett változatokat 10 év után törli.

5. Adatbiztonsági intézkedések

Ügyfelek adatait az Adatkezelő számítástechnikai rendszerén kerülnek tárolásra.

Az adatkezelést, adatfeldolgozás és az adatbiztonságot szolgálja az adatkezelő által megválasztott informatikai eszközök, amelyek biztosítják, hogy az adatokat csak megfelelő felhatalmazással lehessen rögzíteni, megtekinteni, továbbítani, módosítani vagy törölni, illetve hogy az adatok a feldolgozás során megőrizzék pontosságukat.

Adatkezelő tájékoztatja Ügyfelet, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek a fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

6. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A személyes adatok megadásáról, az adatvédelmi tájékoztató megismerése után maguk az Ügyfelek döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről az Ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek kezelt adatairól, forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, amennyiben alkalmazandó az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat.

Az adatok helyességért az adatközlők felelnek. Minden adatközlő kérheti az Adatkezelőtől személyes adatai helyesbítését. A valóságnak meg nem felelő adatokat az adatkezelő helyesbíteni, a hiányos vagy téves adatot pedig törölni köteles. A helyesbítésről és a törlésről adatkezelő nem értesíti az érintetteket, tekintettel arra, hogy a helyesbítés vagy törlés jogos érdekeiket nem sérti.

A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését vagy zárolását. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha
az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen

Adatkezelő. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította

Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatást, illetve adatainak törlését az adatközlők Török Anna egyéni vállalkozó 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 18. postai vagy annatorok94@gmail.com e-mail címen, kérhetik

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény tartalmazza

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.